محاسبه‌گر انحنای زمین

فاصله: کیلومتر
ارتفاع ناظر: متر
ارتفاع 18.53 متر در پس انحنای زمین مخفی می‌شود.

© اشکان عارفی - ۱۳۹۶